The EcoNa hidden picture in Bulgarian

Хранене - от свръхконсумация до фестивала на семената

български

Скритата картина „Хранене - от свръхконсумация до фестивала на семената“ дава представа за хранителната система, нейните проблеми и възможности за положителна промяна, илюстрирайки сложните взаимовръзки между всички нейни обекти. Тя е създадена като помощен образователен материал, провокиращ търсенето на разумни решения и осъзнати избори, както от страна на тийнейджърите и младежите, така и от страна на по-възрастните. Скритата картина може успешно да се прилага към методите на формалното и неформалното образование, в рамките на училищни занятия, лекции, семинари и други инициативи.

Можете да разгледате и свалите безплатно кратък наръчник с образователни игри и упътваща информация към Скритата картина тук

English

The hidden picture "Nutrition - from overconsumption to the seed festival" gives an idea of ​​the food system, its problems and opportunities for positive change. It illustrates the complex relationships between all its objects. It was created as an educational material, provoking the search for sensible solutions and conscious choices. The picture can be used with children, yound people and also adults and contains methods and topics that address both beginners in the topic or people that already have a lot of knowledge. The hidden picture can be successfully applied to the methods of formal and non-formal education, within school classes, lectures, seminars and other initiatives.

You can take a look and download freely a pocket guidebook with educational activities and tutorial information to the Hidden picture here.

Илюстрацията е създадена в рамките на проект “ЕкоНа”, осъществяващ се в партньорство между немската организация  Янун е.V., Долна Саксония и Фондация “Екоцентрик”, България, с финансовата помощ на  Германската федерална фондация по околна среда (DBU)

Художествено оформление: Isabelle Göntgen (уебсайт, нейната Фейсбук страница)

The illustration was created within the EcoNa project, implemented in partnership between the German organization JANUN e.V. and the Ecocentric Foundation, Bulgaria, with the financial support of the German Federal Foundation for the Environment (DBU).


Layout: Isabelle Göntgen (website, her Facebook page)